Privacy Policy

Scroll down for Slovenian version.

Who we are

Poslovno svetovanje, Jure Vižintin s.p. may collect and process certain personal information about you. We are committed to protecting your personal information and are regulated under applicable data protection laws (including the General Data Protection Regulation). We are responsible as ‘controller’ of your personal information for the purposes of those laws.

What personal data we collect and why we collect it

Information collected by us:

In the course of our business activities we may collect and process the following personal information you might provide to us including your name, surname, email address, IP address and contact details.

We might use your personal information to:

  • to communicate with you about our latest news, events and products or services

  • to communicate with you in response to your enquiries, requests, comments or suggestions

 • to provide you with information and services or products that you request from us

and

 • to comply with legal obligations and where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Some information, such as IP and your email address, may be shared with the following third parties who help us run our website and email programs. They will only use this information to serve our needs and are prohibited from using it in any other instance. They are: Google (ad serving and website tracking), MailChimp (email), Eventbrite (event registration).

We will always have the following reason to obtain or use your personal information before doing so:

 • we will have obtained your consent

Analytics

With Google analytics we gain insight how often any single user has visited the website, what pages they visited, for how long they stayed and how they interacted with the site.

Who we share your data with

We may share your personal information with third parties, including third-party service providers such Eventbrite, Mailchimp and Google. We may also share your personal information with law enforcement or other authorities if required by applicable law.

All our third-party service providers are required to take appropriate security measures to protect your personal information. We do not allow our third-party service providers to use your personal information for their own purposes. We only permit them to process your personal information for specified purposes and in accordance with our written instructions.

How long we retain your data

We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal requirements. When it is no longer necessary to retain your personal information we will securely destroy it in accordance with applicable laws.

What rights you have over your data

Under certain conditions, you have the right to request from Poslovno svetovanje, Jure Vižintin s.p. among other things:

  • access to certain information concerning your personal information and the way we are processing it

  • correction of errors in your personal information

  • deletion of or restriction of inaccurate personal information

  • for us to stop certain processing of your personal information, including direct marketing and

 • receipt of your personal information in a structured, commonly used and machine-readable format, enabling you to transmit the information to another controller.

You have the right to withdraw that consent at any time.

If you would like to unsubscribe from any of our MailChimp email communications you can also click on the ‘unsubscribe’ button at the bottom of the newsletter email.

If you would like us to delete your information entirely, or request the information we store about you, please let us know on info@internetweek.si.

How to contact us

Please contact us on info@internetweek.si if you have any questions or concerns relating to data privacy at Poslovno svetovanje, Jure Vižintin s.p.

Additional information

 • How we protect your data

We have appropriate security measures in place to prevent personal information from being lost, stolen or misused. We limit access to your personal information to those who have a genuine need to know it. Those third parties we use to process your information will do so only in an authorised manner and will be subject to a duty of confidentiality.

 • What data breach procedures we have in place

We also have procedures in place to deal with any suspected data security breach. In the event of a data breach, we will follow all legal obligations with respect to notifying persons that are involved and appropriate regulators.


 Varovanje podatkov

Kdo smo

RPPoslovno svetovanje, Jure Vižintin s.p., zbira in obdeluje določene osebne podatke o vas. Zavzemamo se za zaščito vaših osebnih podatkov ki jih ureja veljavna zakonodaja o varstvu podatkov (Splošna uredba EU o varstvu podatkov). Odgovorni smo kot “nadzornik” vaših osebnih podatkov za namene tega zakona.

Informacije, ki jih lahko zbiramo

Za potrebe poslovnih aktivnosti zbiramo in procesiramo sledeče informacije ki ste jih nam jih zaupali vključno z imenom, priimkom, email naslovom, IP naslovom in kontaktnimi podatki.

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za:

  • komunikacijo z vami o naših najnovejših novicah, dogodkih in izdelkih ali storitvah

  • komunikacijo z vami v odgovor na vaše poizvedbe, zahteve, pripombe ali predloge

  • da vam zagotovimo informacije in storitve ali izdelke, ki jih želite od nas in

 • da izpolnimo zakonske obveznosti in, kjer je to potrebno, za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Nekatere informacije, kot sta IP in vaš e-poštni naslov, lahko damo v skupno rabo s tretjimi osebami, ki nam pomagajo pri vodenju naših spletnih strani in e-poštnih programov. Uporabili bodo le te podatke, ki bodo služili našim potrebam in jih ne smemo uporabljati v nobenem drugem primeru. To so: Google (prikaz oglasov in sledenje spletnim mestom), MailChimp (e-pošta, novičniki), Eventbrite (registracija dogodkov).

Vedno imamo razloge za pridobitev ali uporabo vaših osebnih podatkov, pred tem pa bomo vedno:

 • pridobili vaše soglasje

Analitika

S storitvijo Google Analytics pridobimo vpogled v to, kako pogosto je posamezen uporabnik obiskal spletno mesto, katere strani so obiskali, koliko časa so ostali in kako so se na spletnem mestu obnašali.

S kom delimo vaše podatke

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, vključno s ponudniki storitev tretjih strank, kot so Eventbrite, Mailchimp in Google. Osebne podatke lahko delimo tudi z organi kazenskega pregona ali drugimi organi, ko to zahteva veljavna zakonodaja.

Vsi ponudniki storitev tretjih oseb morajo imeti ustrezne varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov. Ponudnikom storitev tretjih oseb ne dovoljujemo, da vaše osebne podatke uporabljajo v svoje namene. Dovolimo jim le, da obdelajo vaše osebne podatke za določene namene in v skladu z našimi pisnimi navodili.

Kako dolgo bomo hranili vaše podatke

Osebne podatke bomo hranili samo toliko časa, kolikor je potrebno, da izpolnimo namene, ki smo jih zbrali, vključno z izpolnjevanjem vseh zakonskih zahtev. Ko ne bo več potrebno bomo vaše osebne podatke varno uničili v skladu z veljavnimi zakoni.

Kakšne pravice imate nad vašimi podatki

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati od Poslovno svetovanje, Jure Vižintin s.p., med drugim tudi:

  • dostop do nekaterih informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki in način, na katerega jih obdelujemo

  • popravljanje napak v vaših osebnih podatkih

  • izbris ali omejitev netočnih osebnih podatkov ali osebnih podatkov

  • da bomo ustavili določeno obdelavo vaših osebnih podatkov, vključno z neposrednim trženjem in

 • prejetje vaših osebnih podatkov v strukturiranem, običajno uporabljenem in digitalno berljivem formatu, ki vam omogoča pošiljanje informacij drugemu krmilniku.

Kadarkoli imate pravico umakniti vašo privolitev.

Če se želite odjaviti iz katerega koli našega MailChimp novičnika, lahko kliknete tudi gumb »Odjavi« na dnu e-poštnega sporočila.

Če želite, da v celoti izbrišemo vaše podatke ali želite vedeti katere podatke hranimo o vas prosimo, da nam to sporočite na info@internetweek.si.

Kako nas kontaktirate

Pišite nam na info@internetweek.si, če imate vprašanja glede zasebnosti podatkov pri podjetju Poslovno svetovanje, Jure Vižintin s.p.

Dodatne informacije

Kako ščitimo vaše podatke:

Imamo ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje izgube, kraje ali zlorabe osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo na tiste, ki jih resnično potrebujejo. Tretje partije izbrane za obdelavo podatkov, to storijo le na pooblaščen način in so dolžne varovati podatke.

Kakšne postopke kršitev podatkov imamo na mestu:

Imamo tudi postopke za obravnavanje morebitne kršitve varnosti podatkov. V primeru kršitve podatkov bomo upoštevali vse zakonske obveznosti glede obveščanja oseb, ki so vključene, in ustreznih regulatorjev.